en en

Нягтлан бодох бүртгэл ХӨТЛӨХ


Гэрээны үндсэн дээр Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа НББОУС, СТОУС, Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, холбогдох дээд байгууллагаас батлан гаргасан заавар, журам, аргачлалын дагуу аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайлангуудыг мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэж өгөх үйлчилгээ юм. Энэхүү үйлчилгээ нь харилцагч та бүхэнд санхүүгийнхээ асуудалд санаа зовох зүйлгүй ажиллаж боломжийг олгодогоороо давуу талтай үйлчилгээ юм.